Köpvillkor hos Österbybruk Sten & Anläggning AB

Nedan finns de villkor som gäller hos Österbybruk Sten & Anläggning AB. Läs noga igenom alla punkter innan köp. Skulle något vara oklart gällande våra villkor kontakta gärna vår kundtjänst via e-post info@osasgranitbutik.se. Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor skall tillämpas vid köp av produkter från Österbybruk Sten & Anläggning AB's WebShop i den mån villkoren inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Österbybruk Sten & Anläggning AB och köparen.

Produktinformation

Österbybruk Sten & Anläggning AB reserverar sig för eventuella tryckfel på våra webbsidor. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

Beställning via Internet

Vid beställning via Internet gäller köp först efter det att en bekräftelse erhållits från Österbybruk Sten & Anläggning AB's Webshop's ordermottagning, detta sker i allmänhet via e-post om inget är oklart i beställningen. Vid eventuella oklarheter förbehåller Österbybruk Sten & Anläggning AB sig rätten att kontakta beställaren via telefon, telefax eller e-post för att bekräfta beställd vara. Falska beställningar polisanmäles.

Leveranser

Leverans sker med DHL till av köparen angiven gatuadress (endast inom Sverige). Österbybruk Sten & Anläggning AB är inte skyldig att leverera produkt som utgått ur Österbybruk Sten & Anläggning AB's WebShop eller våra leverantörers sortiment eller som inte finns i lager. I sådant fall åtar sig Österbybruk Sten & Anläggning AB att underrätta berörd köpare. Skulle varan vara transportskadad vid ankomsten skall anmälan omedelbart göras till postkontoret där varan hämtades, eller till chauffören vid företagspaket.

Leveranstid

Leveranstid för lagerförda artiklar är normalt 1-3 arbetsdagar. För beställningsvaror, normalt 1-2 veckor beroende på produkt och tillgänglighet hos våra distributörer.

Pris

Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Österbybruk Sten & Anläggning AB's WebShops priser för produkterna framgår på webben där priserna uppdateras regelbundet. Priset som anges i Österbybruk Sten & Anläggning AB's WebShop är inte att anse som ett för Österbybruk Sten & Anläggning AB bindande anbud. Österbybruk Sten & Anläggning AB förbehåller sig rätten att när som helst justera priser och förändra sortiment. Kunden underrättas innan leverans om eventuell justering av pris eller ändring av sortiment i förhållande till webben och ges därvid möjlighet att återkalla order. Frakt- och portokostnader tillkommer på alla beställningar. Vi reserverar oss för eventuella "tryckfel" avseende priser och produktinformation på webben.

Betalning

Om inte annat särskilt överenskommits innan eller senast i samband med beställningen skall betalning ske med kortbetalning via Payson, bankbetalning via Payson eller fakturabetalning via Payson.

Om Paysonfaktura

Vi erbjuder betalsättet ”Paysonfaktura” i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 35 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.
Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 50 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning

Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi.

Äganderättsförbehåll

Produkten förblir Österbybruk Sten & Anläggning AB egendom till dess den blivit fullt betald. Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning förrän den är helt inlöst. Köparen förbinder sig att väl vårda och inte ändra i, sälja, låna ut eller på annat sätt förfoga över produkten, utan Österbybruk Sten & Anläggning AB skriftliga medgivande, förrän äganderätten har övergått till kunden.

Returer/Kundservice

Om produkt är felaktig ska köparen reklamera felet inom skälig tid, normalt 14 dagar, för garantier, se nedan. Köpare som önskar returnera produkt skall först kontakta Österbybruk Sten & Anläggning AB, se nedan, och ansöka om returnummer. Returnumret gäller i tio dagar. Vid retur skall returnummer anges och kopia av betalningskvittot bifogas. För övriga frågor angående returer vänligen kontakta info@osasgranitbutik.se.

Garanti/returer

För de försålda produkterna gäller 1 års fabrikationsgaranti om inte annat överenskommits eller särskilt angivits på respektive vara. Österbybruk Sten & Anläggning AB åtar sig inte något ansvar för fel eller brist utöver vad som följer av respektive tillverkares garanti. Garanti gäller ej förbrukningsvaror. Felaktiga varor ersätts omgående om ersättningsvara finns tillgängligt, gäller ej beställningsvaror. Garanti innefattar EJ sådant som kunden åsamkat själv genom uppenbar oaktsamhet, felaktig konfiguration och/eller eventuella konflikter orsakat av produkt/produkter som ej är inköpta hos Österbybruk Sten & Anläggning AB's WebShop. I de fall som ovan angivits, eller om varan befunnits felfri, uttages en serviceavgift samt en felsökningsavgift på f.n. 360:- exkl. moms. Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att behålla varan tills full likvid erlagts.
Köpare som önskar returnera produkt på ovanstående grunder måste kontakta Österbybruk Sten & Anläggning AB för att erhålla ett returnummer. Returnumret gäller i tio dagar. Vid retur skall returnummer anges och kopia av betalningskvittot bifogas. Köparen står alltid för returleverans och Österbybruk Sten & Anläggning AB för återleverans om icke annat särskilt överenskommits.

Befrielsegrunder

Om Österbybruk Sten & Anläggning AB fullgörelse av avtalet hindras, försvåras eller väsentligen fördyras av någon omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Österbybruk Sten & Anläggning AB inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för avtalets slutande och vars följder Österbybruk Sten & Anläggning AB inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall Österbybruk Sten & Anläggning AB i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal. Inträffar sådan omständighet som nämns i föregående mening, skall Österbybruk Sten & Anläggning AB utan uppskov skriftligen underrätta den kund som berörs därav.

Begränsning av skadeståndsskyldigheten

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Österbybruk Sten & Anläggning AB enligt ovanstående bestämmelser skall, såvida inte Österbybruk Sten & Anläggning AB varit grovt vårdslös, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen. Österbybruk Sten & Anläggning AB ansvar omfattar endast direkta förluster. Ansvaret omfattar inte indirekta förluster såsom förlust i näringsverksamhet och inte heller skada på annan egendom orsakad av produktens egenskaper. Österbybruk Sten & Anläggning AB är slutligen inte heller ansvarig för skador Österbybruk Sten & Anläggning AB då avtalet ingick inte rimligen kunde ta i beräkning.

Kundregister

Vid beställning av kontoansökan fyller kunden i sina kunduppgifter. Genom detta godkänner kunden att uppgifterna registreras i vår kunddatabas. Österbybruk Sten & Anläggning AB garanterar att alla uppgifter är konfidentiella och inte kommer att lämnas ut eller säljas på något sätt.